Friday, April 15, 2011

РАЗМИСЛУВАМЕ,ИДЕНТИФИКУВАМЕ, ПОВРЗУВАМЕ

Идејата за спроведување на една ваква активност со идентичен наслов, на еден час по математика со моите ученици од 6 одделение, потекна од моите размислувања како наставник а насочени кон одговор на прашањето:
Дали учениците се оспособени да ги идентификуваат целосно, или пак по одделни сегменти, фактите од наставните содржини, со форми, појави и предмети од нивната блиска околина???
Обработувавме наставна содржина за бројна права, претставување на броевите, позитивни и негативни броеви......
Распоредени во 3 работни тимови, за време од еден училишен час учениците, пронајдоа, поврзаа и претставија мноштво интересни примери на проаноѓање на математиката, што е одличен показател за правилното и вистинското учење математика.

......Значи, на вистинскиот пат сме, на учење математика !!!!!

Еве како размислуваа и што идентификуваа учениците од 6д одделение:))Во продолжение е дадено целосното објаснување и поврзување на наученото, на линкот....

Идентификуваме, наблудуваме, размислуваме...

1 comment:

Anonymous said...

Со помош на овој проект полесно ќе бидата сватени позитивните и негативните броеви. Овој проект како и сите други проекти што се ставени на овој блог се математички поврзани и помагаат да се научи нешто за одредената тема.

Александар Цамбулев VIд одд.