Saturday, December 28, 2013

Втора контролна писмена работа за шесто одд-Тема 2.

Еве ги четирите групи примероци од втората контролна писмена работа по математика за шесто одделение, од темата  2 геометрија.
Прва група страна 1
Втора група страна 1
Прва група страна 2
Втора група страна 2
Трета група страна 1
Трета група страна 2
Четврта група страна 1
Четврта група страна 2

No comments: