Thursday, March 29, 2012

Поим за плоштина-воведување на поимот за плоштина

        Наставната содржина-Поим за плоштина, по математика за учениците од седмо одделение, ја планирав и реализирав со учениците од седмо одделение на едноставен и интересен начин.
Еве како......
Активност:
Учениците се поделени во 4 хетерогени групи од по 5 ученици.
Секоја од групите има за задача да направи по три мерења на одредена површина.
Мерењата треба ше да се направат со помош на манипулативи, изработени од картон или колаж хартија со 5 различни формати на А4 форматот хартија.
Значи, секоја група требаше да изврши комплетно препокривање на одредената површина со помош на манипулативите.
Добиените податоци се запишаа во табела, а на крајот од часот се дојде и до целта-Откривање на општата формула за пресметување плоштина, како и до добивање јасна слика за тоа што е плоштина и која е разликата меѓу периметар на фигура и плоштина на фигура.
Погледнете во продолжение дел од направените фотографии каде е опишана постапката на мерење постапно.
1 comment:

Anonymous said...

беше ммногу интересно на часовите по математика како и секогаш. :D