Thursday, November 6, 2014

Како да пишуваме извештај од мерењата

Извештај
Мерење -презентација

Мерење -примери од околината

Не е учење ако не е поврзано со секојдневието!!!
Математиката не го дозволува тоа!!!
video
Погледнете зошто...

Осна и централна симетрија


Погледнете неколку презентации изработени за домашна работа, со користење на ИКТехнологија на часовите по математика.
https://docs.google.com/presentation/d/1v0uXcThREOsV03ezrJSwG6UhOEhVvDHKgXjyOyLIAb0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1A4ZYEREYyHQUs84M2rjvXwNXUEketzsEFlzgSVSLb_I/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1bnB6Ua4r0pjLC04Ojz4WSHyeWM6ZJp5vdBZ8ZThfeF4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/18PBapQbjN7KrMb4Wg77DLSTlWGA26JKtbtDfTAfIpV4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Y9IATvVdBI26nnLIaqf2Xv1zSdOKKPjIQUnEV7wndAY/edit

Примена на GeoGebra на часовите по математика

Погледнете дел од изработките на учениците од 7 одд, на часовите од геометрија.
Sunday, October 5, 2014

Проценти-поим за процент

Почитувани ученици, за наставната единица која ќе ја работиме на нашиот следен час ви предлагам интересен линк, на кој има многу интересни примери од проценти....разгледајте!!!
http://www.mathsisfun.com/percentage.html