Tuesday, September 17, 2013

Тестирање на подтема-Множества и операции со множества

Стартуваме со мала писмена проверка на знаењата од подтемата -Множества и операции со множества. За успешна изработка на тестот,  можете да се подготвите со дополнително решавање задачи кои ќе ги најдете во:
1. Збирката задачи по математика за шесто одделение
2. Работни листови по математика за шесто одделение
3. Тест задачи дадени на крајот од првата тема во учебникот по математика за шесто одделение.

Збирка задачи по математика за шесто одделение
Работни листови по математика за шесто одделение
Учебник по математика за шесто одделение

Ви посакувам многу успех на тестирањето.

No comments: