Thursday, March 29, 2012

Поим за плоштина-воведување на поимот за плоштина

        Наставната содржина-Поим за плоштина, по математика за учениците од седмо одделение, ја планирав и реализирав со учениците од седмо одделение на едноставен и интересен начин.
Еве како......
Активност:
Учениците се поделени во 4 хетерогени групи од по 5 ученици.
Секоја од групите има за задача да направи по три мерења на одредена површина.
Мерењата треба ше да се направат со помош на манипулативи, изработени од картон или колаж хартија со 5 различни формати на А4 форматот хартија.
Значи, секоја група требаше да изврши комплетно препокривање на одредената површина со помош на манипулативите.
Добиените податоци се запишаа во табела, а на крајот од часот се дојде и до целта-Откривање на општата формула за пресметување плоштина, како и до добивање јасна слика за тоа што е плоштина и која е разликата меѓу периметар на фигура и плоштина на фигура.
Погледнете во продолжение дел од направените фотографии каде е опишана постапката на мерење постапно.
Thursday, March 22, 2012

Меѓународен натпревар по математика-Кенгур 2012г

Во склоп на активностите на активот по математика при ООУ Сандо Масев-Струмица, денес со почеток во 11 часот, во просториите на училиштето се одржа натпреварот по математика КЕНГУР-2012.
Еве како беше......

Monday, March 12, 2012

Тестирање на подтема од -Агли во кружницата, тангентен и тетивен четириаголник, Талесова теорема

Monday, March 5, 2012

Сертификат за учество на Мајкрософт форумот за иновативни наставници, Скопје 2012г

Посебно драго признание иако физички не бев во можност да присуствувам на форумот во Скопје

Учество во заеднички проект од биологија и математика-ЕКО РЕЧНИК

На Мајкрософт форумот за иновативни наставници, денес05.03.2012г во Скопје, заедно со мојата колешка Слаѓана Стаменкова учествувавме со заеднички проект под наслов ЕКО РЕЧНИК.
Во продолжение низ слика доловете ја прекрасната атмосфера на форумот....