Tuesday, September 27, 2011

Векторите околу нас

Со поимот вектори, учениците од седмо одделение се среќаваат прв пат во изучувањето математика. Но тоа не е пречка правилно да го идентификуваат и претставуваат поимот -поготово кога е во прашање истражување и идентификација на поимот во околната средина.
Колку успеаа погледнете сами....

Идентификација и претставување на вектори од најблиската околина


Собирање на вектори

No comments: