Thursday, June 30, 2011

МАТЕМАТИКА СО РАЗМИСЛУВАЊЕ-20,28.06.2011год,Струмица

            Зад мене е уште една комплетно и успешно завршена обука, од проектот МАТЕМАТИКА СО РАЗМИСЛУВАЊЕ во која вклучени беа наставници од одделенска настава, од 14 училишта од регион Југоисток.
        Поминавме 8 дена напорна работа, споделивме многу искуства и знаења од математиката и воопшто од нашата работа со учениците од 1-3 одделение.Знаењата и искуствата стекнати на оваа обука секој од наставниците ќе ги применува во секојдневното практикување и учење математика на редовните часови со своите ученици.
        Благодарам на Дом на Техника-за отстапениот простор за нормално одржување на оваа обука, на ТВ Интел кој медиумски не представи на Струмичката јавност и пошироко.
        И како што е ред упатувам голема и искрена благодарност на колегите наставници од одделенска настава кои учествуваа на обуката, за 100% присутност, ангажираност и мотивираност за работа на секоја од работилниците, за професионалниот однос кон севкупната работа на 8те сесии на обуката.
         Почитувани колеги наставници од одделенска настава, драги пријатели-останете со добро здравје и имајте пријатен летен одмор.
Прилогот на ТВ Интел снимен за и околу обуката ....

No comments: