Tuesday, May 31, 2011

Математика со размислување

Математика со размислување е проект поддржан од БРО, УНИЦЕФ и МЦГО, за унапредување на наставата по математика, за учениците од прво до трето одделение во деветгодишно образование.
Има за цел, да ја приближи математиката до најмладите, да го поттикне учењето математика преку размислување,игра, користење на манипулативи, да го развие и подигне нивото на математичкото размислување кај најмладите ученици.
Еден дел од евалуацијата на  часовите по математика организирани во склоп на овој проект, е и часот за кој подготвив  видео, кое предлагам да го погледнете.
Часот е снимен со  учениците од прво б одделение при ООУ Сандо Масев-Струмица, со наставничката од одделенска настава Силвана Абрашева, под наслов`Нестандардни мерки за мерење`.

No comments: